Disclaimer

Informatie over de diverse diensten van Krieken.net is te vinden op www.krieken.net. Door gebruik te maken van de diensten van Krieken.net geeft de gebruiker aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden zoals deze zijn gepubliceerd op deze website. De Algemene Voorwaarden waarborgen een rechtmatig online gebruik van de website, beschermt de privacy en vrijwaart Krieken.net tegen ongewenst gebruik van de sites en/of de webservers. Deze disclaimer maakt integraal onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden van Krieken.net.

Artikel 1 Aansprakelijkheid

  1. Krieken.net is niet aansprakelijk voor schade ter zake bezoek aan sites van Krieken.net, het gebruik van Internet door derden en het gebruik van software aanwezig op de sites van Krieken.net. Bezoeker vrijwaart Krieken.net tegen aanspraken van derden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan door het bezoek van sites van Krieken.net.
  2. Krieken.net is niet aansprakelijk voor schade naar aanleiding van informatie welke geplaatst is door derden binnen sites van Krieken.net.

Artikel 2 Privacy

  1. Krieken.net zal er alles aan doen om de privacy van de bezoekers te beschermen.
  2. Krieken.net zal alle persoonlijke gegevens zoals adres , woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres die de bezoeker geeft, teneinde gebruik te maken van de sites, alleen aanwenden voor het gebruik waar men toestemming voor geeft.
  3. De bezoeker kan te allen tijde Krieken.net verzoeken de persoonlijke gegevens direct te verwijderen. Krieken.net zal deze gegevens verwijderen en de bezoeker daarvan op de hoogte stellen.
  4. Krieken.net heeft geen verantwoordelijkheid voor informatie die door middel van reclamecampagnes van derden worden verzameld. Het betreft het reageren op direct respons campagnes of het door middel van cookies registreren van niet persoonsgebonden informatie zoals browser type, operating system of service provider.
  5. Ingaande 25 mei 2018 is de Algemene verordering gegevensbescherming (AVG), in het Engels ook wel bekend onder de naam General Data Protection Regulation (DGPR), van toepassing en geldt de hiertoe opgestelde verwerkersovereenkomst.

Artikel 3 Misbruik door derden

  1. Krieken.net is niet aansprakelijk voor misbruik en/of online plaatsing van schadelijke informatie en/of informatie in strijd met het Nederlands Recht, door bezoekers en/of domeinnaamhouders welke virtuele serverruimte hebben gehuurd bij Krieken.net, ongeacht aard van informatie.
  2. In geval van punt 1 zal Krieken.net na melding zo spoedig mogelijk informatie verwijderen. In geval van misbruik, zal Krieken.net alleen informatie verschaffen aan derden op last van de Rechter.