Algemene voorwaarden

.

Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden

1.1 – Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van T. van Krieken en Krieken.net, hierna gezamenlijk te noemen “Krieken.net”, en alle overeenkomsten waarbij Krieken.net partij is.

1.2 – Door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing.

1.3 – Ingaande 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), in het Engels ook wel bekend onder de naam General Data Protection Regulation (DGPR), van toepassing en geldt de hiertoe opgestelde verwerkersovereenkomst.

Artikel 2 Aanbiedingen en prijzen

2.1 – Door Krieken.net gedane aanbiedingen en/of prijsopgaven binden Krieken.net niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2.2 – Alle prijzen zijn inclusief B.T.W., tenzij anders aangegeven.

2.3 – Krieken.net is gerechtigd gedurende de looptijd van een overeenkomst de prijzen te verhogen. De wederpartij is gerechtigd de overeenkomst tegen de datum dat de prijsverhoging ingaat, op te zeggen.

2.4 – Indien zich een verhoging van de door Krieken.net te maken kosten voordoet die niet op grond van een overeenkomst voor rekening van de wederpartij is en waarop Krieken.net geen invloed kan uitoefenen, kan de Krieken.net ingeval een periode van drie maanden na aanvang van de overeenkomst is verstreken, de prijs verhogen. Indien deze verhoging meer bedraagt dan 15% van de overeengekomen prijs kunnen partijen de betreffende overeenkomst beëindigen met dien verstande dat wederpartij gehouden is Krieken.net te betalen voor het reeds door Krieken.net geleverde en/of reeds ingekochte en zonder dat partijen jegens elkaar gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst

3.1 – Een overeenkomst komt via de website van Krieken.net tot stand nadat op basis van het aanbod op de website door wederpartij een opdracht is verstrekt, door Krieken.net deze opdracht is aanvaard en deze aanvaarding voor wederpartij toegankelijk is, ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen danwel ten uitvoer dient te worden gelegd. Krieken.net reageert zo spoedig mogelijk. Krieken.net is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden. Een enkele ontvangstbevestiging impliceert niet dat Krieken.net de opdracht aanvaardt.

3.2 – Indien wederpartij niet alle door Krieken.net gevraagde gegevens verstrekt, is Krieken.net gerechtigd naar eigen goeddunken de opdracht te aanvaarden of te weigeren. Indien zij de opdracht aanvaardt is artikel 5 lid 2 van toepassing met betrekking tot eventueel extra te verrichten werkzaamheden.

3.3 – Krieken.net is na verzending van de opdracht niet verplicht invoerfouten te laten inzien en te laten herstellen door wederpartij. Voor zover het persoonsgegevens betreft wordt opgemerkt dat er wel degelijk de mogelijkheid bestaat voor betrokkene om zijn/haar gegevens op ieder gewenst moment te corrigeren.

Artikel 4 Aard verbintenissen, uitvoering

4.1 – Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, zijn alle verbintenissen van Krieken.net voortvloeiend uit een overeenkomst inspanningsverbintenissen.

4.2 – Krieken.net is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van zijn verbintenissen.

4.3 – De inhoud en frequentie van de informatie, waaronder nieuwsbrieven, die Krieken.net gerechtigd is aan wederpartij toe te zenden, bepaalt de Krieken.net zelfstandig.

Artikel 5 Termijnen

5.1 – Door Krieken.net opgegeven leveringstermijnen binden Krieken.net niet. Krieken.net zal zich ervoor inspannen de overeengekomen leveringstermijnen te behalen, maar kan daar niet voor instaan. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn komt Krieken.net niet in verzuim en heeft de wederpartij mitsdien geen recht op schadevergoeding dan wel het recht op ontbinding van de overeenkomst.

5.2 – Wederpartij is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Krieken.net mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren. Voor eventuele extra werkzaamheden veroorzaakt doordat wederpartij niet aan haar verplichtingen voldoet, betaalt wederpartij een vergoeding aan Krieken.net op basis van de door hem gehanteerde tarieven.

Artikel 6 Technische uitvoering

6.1 – Krieken.net is altijd gerechtigd de door hem gebruikte apparatuur, programmatuur en werkwijze te wijzigen. Krieken.net wordt daardoor jegens wederpartij niet aansprakelijk voor de door deze aanpassingen mogelijk door wederpartij geleden schade. Krieken.net zal aanpassingen die inspanningen van wederpartij noodzakelijk maken tenminste een maand voordat deze worden doorgevoerd op zijn website publiceren. Krieken.net zal het bestaan van deze aanpassingen per email of brief aan wederpartij melden.

6.2 – Krieken.net is op dezelfde voet als in het voorgaande bepaald, gerechtigd de toegangscodes en gebruikersnamen van wederpartij te veranderen, met dien verstande dat deze wijzigingen tenminste vijf dagen voordat deze wijzigingen ingaan, uitsluitend per email of brief aan wederpartij zullen worden medegedeeld.

6.3 – Krieken.net is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud zijn systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen.

6.4 – Krieken.net is gerechtigd doch niet verplicht al die technische maatregelen te nemen die ervoor zorgdragen dat wederpartij zich aan de overeengekomen technische specificaties houdt en/of andere verbintenissen naleeft. Indien wederpartij gehouden is (reclame)uitingen van Krieken.net man op de homepage of elders op zijn site te tonen, is Krieken.net gerechtigd deze uitingen zelf te plaatsen en verwijderingen daarvan of het onzichtbaar maken daarvan, ongedaan te maken. Eventuele schade ontstaan bij het verrichten van deze handelingen komt voor rekening van wederpartij.

Artikel 7 Gegevensbescherming

7.1 – Krieken.net legt de persoonsgegevens die worden verstrekt door de wederpartij, mede door het gebruik van de dienstverlening door wederpartij, vast voor het uitvoeren van de gesloten overeenkomst en om wederpartij op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van zijn producten en diensten en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Hierbij tracht Krieken.net rekening te houden met voorkeuren. Zolang wederpartij niet gehouden is om commerciële informatie van Krieken.net te ontvangen en wederpartij daar geen prijs op stelt kan wederpartij zijn gegevens daartegen laten blokkeren. De wederpartij heeft het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren of verwijderen indien en voor zover betreffende gegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of anderszins in strijd zijn met de Nederlandse privacywetgeving. Verzoeken dienen schriftelijk aan Krieken.net te worden gedaan.

7.2 – Krieken.net zal persoonsgegevens niet aan derden meedelen, tenzij dit in overeenstemming is met het doel waartoe zij zijn verwerkt en/of wederpartij haar daartoe toestemming heeft gegeven of indien zij tot het meedelen is verplicht. Een dergelijke verplichting bestaat onder meer indien deze voortvloeit uit een rechtsplicht, waaronder een aanwijzing van het bevoegd gezag of indien het niet-verstrekken onrechtmatig zou zijn jegens derden. Indien Krieken.net op grond van een dergelijke in zijn ogen bestaande verplichting gegevens verstrekt en indien vervolgens komt vast te staan dat deze verplichting niet bestond, is Krieken.net niet aansprakelijk voor de daardoor bij wederpartij ontstane schade.

Artikel 8 Auteursrecht en overige rechten van intellectuele eigendom

8.1 – Alle intellectuele eigendomsrechten op programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, (website)ontwerpen, rapporten of anderszins, door Krieken.net ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan wederpartij in het kader van zijn dienstverlening, berusten uitsluitend bij Krieken.net of zijn licentiegevers.

8.2 – Wederpartij zal merken, handelsnamen, andere aanduidingen van intellectuele eigendom en/of identificatienummers en dergelijke niet van het geleverde of ter beschikking gestelde verwijderen.

8.3 – Krieken.net vrijwaart wederpartij tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat hetgeen door hem is geleverd, dan wel ter beschikking is gesteld, dan wel wordt gebruikt in het kader van de tussen partijen gesloten overeenkomst, inbreuk maakt op een in Nederland te handhaven recht van intellectuele eigendom. Indien een hier bedoelde actie door een derde wordt ingesteld, heeft Krieken.net het recht het geleverde of ter beschikking gestelde te wijzigen of te vervangen door een gelijkwaardig product. De in dit lid bedoelde vrijwaring vervalt wanneer wederpartij niet binnen 14 werkdagen nadat zij van een dergelijke actie van een derde kennis heeft genomen, die actie schriftelijk aan Krieken.net meldt. Wederpartij zal alle benodigde volmachten en informatie aan Krieken.net verstrekken, alsmede relevante stukken onverwijld aan Krieken.net ter hand stellen en alle medewerking verlenen om Krieken.net in staat te stellen zich, zo nodig in naam van wederpartij, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Krieken.net zal met uitsluiting van ieder ander gerechtigd zijn de wijze van verweer te bepalen, eventuele schikkingsonderhandelingen te voeren en indien gewenst een vaststellingsovereenkomst te sluiten, danwel in een gerechtelijke procedure verweer te voeren.

Artikel 9 Gebruiksrechten

9.1 – Wederpartij verkrijgt uitsluitend gebruiksrechten op programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, ontwerpen, rapporten of anderszins, door Krieken.net ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan wederpartij in het kader van zijn dienstverlening, indien en voor zover uitdrukkelijk bepaald in onderhavige voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk schriftelijk toegekend.

9.2 – Tenzij schriftelijk anders bepaald, mag wederpartij door Krieken.net geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur, websiteontwerpen of ander materiaal waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, slechts gebruiken op een werkstation en uitsluitend binnen en ten behoeve van zichzelf of van de eigen organisatie. Dit gebruik is een gebruik in object-code en is onderworpen aan de bepalingen van de overeenkomst en deze voorwaarden en aan de licentievoorwaarden van de leveranciers van niet door Krieken.net vervaardigde programmatuur.

9.3 – Het is wederpartij niet toegestaan het geleverde of ter beschikking gestelde te wijzigen, noch te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het is geleverd.

9.4 – Het is wederpartij uitsluitend toegestaan:
de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur te laden en in beeld te brengen, indien en voor zover technisch noodzakelijk voor de verkregen gebruiksrechten
een reservekopie van de geleverde programmatuur te maken.

9.5 – Het is wederpartij niet toegestaan:

de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur, geheel of in gedeelten, dan wel enige kopie daarvan te verhuren of uit te lenen, dan wel enige derde inzage te geven in de programmatuur wanneer aannemelijk is dat deze derde de door hem door de inzage opgedane kennis zal aanwenden voor andere programmatuur anders dan als onderdeel van de in artikel 9 lid 4 sub I bedoelde handelingen uitvoering, transmissie of opslag van de programmatuur te plegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Krieken.net
de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur te verveelvoudigen voor eigen oefening, studie of gebruik
de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur anderszins openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, voor zover dit niet uitdrukkelijk aan wederpartij is toegestaan.

9.6 – Indien wederpartij zonder schriftelijke toestemming van Krieken.net de geleverde werken gebruikt in strijd met de verleende gebruiksrechten, komt aan Krieken.net een vergoeding toe van driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik met een minimum van Euro 500,– (zegge: vijfhonderd Euro), onverminderd het recht van Krieken.net de volledige door hem geleden schade te vorderen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 – Wederpartij dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data en programmatuur, onder meer door middel van het maken van afdoende back-ups. Krieken.net is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of beschadigingen van programmatuur bij (uitvoering van) de opdracht door welke oorzaak ook ontstaan.

10.2 – Anders dan zijn herstelverplichting, zoals omschreven in artikel 10.4 en 10.5 is Krieken.net niet aansprakelijk voor mogelijke schade die voortvloeit uit of verband houdt met enige tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, een jegens wederpartij gepleegde onrechtmatige daad of anderszins, met uitzondering van aansprakelijkheid voor directe schade veroorzaakt door grove schuld of opzet van het bestuur of tot de leidinggevenden van Krieken.net behorende personen, welke aansprakelijk is beperkt tot een maximum van het bedrag van de opdracht. Aansprakelijkheid van Krieken.net voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.3 – Mocht, onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde, enige aansprakelijkheid van Krieken.net worden aangenomen, dan is de vergoedingsplicht van Krieken.net beperkt tot de vergoeding waarop Krieken.net voor het door hem geleverde recht heeft terzake van de dienst waaruit de schade is ontstaan, met dien verstande dat indien er sprake is van een overeenkomst met een duur van meer dan een maand, de aansprakelijkheid is beperkt tot de vergoeding die wederpartij over een maand verschuldigd is.

10.4 – Eventuele fouten in het geleverde dient wederpartij binnen 8 (acht) werkdagen schriftelijk aan Krieken.net te melden. Indien niet of niet tijdig wordt gemeld, vervalt het recht tot klagen.

10.5 – De wederpartij is gehouden alle medewerking te verlenen aan het door Krieken.net in te stellen onderzoek naar de klacht. Indien en voor zover Krieken.net van oordeel is dat de wederpartij correct, terecht en tijdig heeft geklaagd, dan zal Krieken.net, zulks te zijner keuze, ofwel de dienst alsnog op juiste wijze leveren, ofwel de wederpartij een korting op de prijs verlenen, ofwel de wederpartij terzake voor enig bedrag crediteren. Door de voldoening door Krieken.net aan een van deze herstelverplichtingen zal Krieken.net jegens de wederpartij geheel en al zijn gekweten en niet tot verdere vergoeding zijn gehouden.

10.6 – De in dit artikel opgenomen bedingen die de aansprakelijkheid respectievelijk de vergoedingsplicht van Krieken.net beperken, worden mede gemaakt ten behoeve van derden die door Krieken.net ter uitvoering van zijn overeenkomst met de wederpartij worden ingezet. Deze derden kunnen derhalve direct een beroep op deze bepalingen doen. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan bedragen, gelden voor de totale aansprakelijkheid van Krieken.net en van de door hem ingeschakelde derden tezamen, en cumuleren niet per aangesproken partij.

Artikel 11 Positie wederpartij

11.1 – Wederpartij garandeert Krieken.net dat (het uitvoeren van) de door haar aan Krieken.net verstrekte opdracht, noch de feitelijke en/of rechtshandelingen die wederpartij met gebruikmaking van de diensten van Krieken.net verricht, noch de registratie en inwerkingstelling van haar domeinnaam, noch de programmatuur en/of het overige materiaal en/of informatie ten behoeve van of vermeld op haar website, inbreuk maakt op enig subjectief recht van een derde, dan wel op enige rechtsregel, onverschillig uit welk rechtstelsel afkomstig. Tot de hier bedoelde rechten behoren onder meer rechten van intellectuele eigendom en rechten en verplichtingen voorkomend uit regelgeving betreffende bescherming van persoonsgegevens, E-commerceregelgeving, consumentenbescherming en fiscale regelgeving.

11.2 – Indien Krieken.net reden heeft aan te nemen dat sprake is van een mogelijke onrechtmatige daad of van mogelijk strafbaar gedrag van wederpartij, dan wel indien hij hiervan kennisneemt, is hij gerechtigd haar dienstverlening geheel of ten dele op te schorten totdat wederpartij tot tevredenheid van Krieken.net aantoont dat hiervan geen sprake was dan wel totdat in rechte komt vast te staan dat daarvan geen sprake was. Krieken.net is door deze opschorting nimmer aansprakelijk voor door wederpartij terzake de opschorting geleden schade, ook indien achteraf blijkt dat de opschorting door Krieken.net ten onrechte geschiedde.

11.3 – Indien komt vast te staan dat er sprake is van een onrechtmatige daad of strafbaar gedrag van wederpartij, is Krieken.net gerechtigd zijn dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Indien komt vast te staan dat daarvan geen sprake (meer) is, zal Krieken.net zijn dienstverlening zo snel mogelijk hervatten.

11.4 – De verbintenissen van wederpartij, bijvoorbeeld die tot betaling van de overeengekomen vergoeding, blijven in stand gedurende de periode dat Krieken.net zijn dienstverlening opschort.

11.5 – Wederpartij vrijwaart Krieken.net terzake van enige actie van derden of van het bevoegd gezag terzake de in dit artikel opgenomen bepalingen. Wederpartij is aansprakelijk voor de volledige eventueel door Krieken.net geleden of te lijden schade, waarin begrepen de volledige kosten van juridische bijstand van Krieken.net.

11.6 – Wederpartij is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor het aangaan van overeenkomsten met derden ten behoeve van het verrichten van betalingen via Internet, zoals, maar niet beperkt tot, banken en creditcardmaatschappijen, ook indien de functionaliteit ten behoeve van dergelijke betalingen in de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur is opgenomen. Krieken.net is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk.

11.7 – Indien wederpartij zich heeft verbonden tot het ontvangen van door of namens Krieken.net verzonden al dan niet commerciële informatie, draagt wederpartij ervoor zorg dat deze informatie daadwerkelijk door hem wordt ontvangen.

11.8 – Het is wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming op te treden als tussenpersoon of wederverkoper van diensten en/of producten van Krieken.net. Zonder voornoemde toestemming is Krieken.net gerechtigd zijn dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen.

Artikel 12 Acceptabel gebruik

12.1 – Behoudens voor zover hij hiertoe wettelijk gehouden zou zijn, dan wel uit de aard van de overeenkomst voortvloeit, onthoudt Krieken.net zich van controle van de inhoud van de website van de wederpartij dan wel van enige andere inhoudelijke controle terzake het gebruik van de door hem aan wederpartij geboden dienstverlening. Krieken.net is echter gerechtigd zijn dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen en/of de storing veroorzakende gedragingen van wederpartij te beëindigen, zonder daarvoor schadeplichtig te worden, indien hij kennisneemt of door derden op de hoogte wordt gesteld van:

Het gebruiken, toegang krijgen of toegang proberen te krijgen tot gegevens, computersystemen, netwerken, databanken of software, zonder dat de eigenaar of rechthebbende daarvoor expliciete toestemming heeft gegeven aan de wederpartij alsmede het zonder toestemming van de betreffende derde veranderen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van derden dan wel gegevens aan gegevens van derden toevoegen
Het (trachten te) onderzoeken of testen van de kwetsbaarheid van een computersysteem of netwerk of het doorbreken van de beveiliging zonder dat de rechthebbende daar expliciet toestemming voor heeft gegeven
Het zonder de uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende publiceren van documenten op Internet waarop intellectuele eigendoms- of andere rechten rusten, zoals bijvoorbeeld auteursrecht of merkenrecht, of een link naar dergelijke documenten publiceren
Het hinderen van een andere gebruiker bij diens gebruik van het Internet of Internetfaciliteiten, bijvoorbeeld door het verzenden van ongevraagde of ongewenste bulk e-mail berichten of kettingbrieven, het versturen van mailbombs, het laten volstromen van een e-mailsysteem, het trachten een systeem te overbelasten
Het creëren, introduceren of verspreiden van computervirussen
Het (seksueel) intimideren van andere gebruikers van het Internet en het verspreiden, toegankelijk maken of toegankelijk laten zijn van pornografisch of ethisch onverantwoord materiaal, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend dient te worden verstaan materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privéleven en / of de menselijke waardigheid alsmede materiaal dat een uiting is van of aanzet tot discriminatie
Het zodanig gebruik maken van de Dienst dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Krieken.net of van derden wordt verhinderd, dan wel dat daardoor andere gebruikers van de Dienst worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

12.2 – Krieken.net zal de toegang tot de website en/of informatie van wederpartij onmogelijk maken, dan wel de website en/of informatie verwijderen zodra een rechter of administratieve autoriteit dit heeft bevolen. Hierdoor wordt Krieken.net niet schadeplichtig jegens wederpartij.

Artikel 13 Toegangscodes

13.1 – Wederpartij dient geheimhouding te betrachten met betrekking tot aan wederpartij verzonden toegangscodes en dient deze doelmatig te beveiligen.

13.2 – Wederpartij dient het feit dat hij de toegangscodes niet meer bezit of dat derden deze mede bezitten, onmiddellijk, schriftelijk, aan Krieken.net te melden.

13.3 – Wederpartij is aansprakelijk voor schade ontstaan doordat aan wederpartij verzonden toegangscodes niet in het bezit van wederpartij zijn of in het bezit van derden komen, ook indien dit gebeurt tijdens het verzenden per post van deze codes aan wederpartij. Wederpartij is aansprakelijk voor gebruik van zijn toegangscodes door derden.

Artikel 14 Betalingen

14.1 – Wederpartij betaalt binnen de termijn die op de factuur is vermeld of die is overeengekomen. Indien geen betalingstermijn is vermeld, geschiedt de betaling door wederpartij binnen 14 dagen na factuurdatum.

14.2 – Tenzij anders overeengekomen, geschieden betalingen bij duurovereenkomsten altijd voorafgaand aan de aanvang van een periode van dienstverlening.

14.3 – Betaling geschiedt zonder korting of schuldvergelijking. Wederpartij is niet gerechtigd zijn betaling op te schorten ingeval wederpartij een vordering op Krieken.net bezit of pretendeert.

14.4 – Krieken.net is altijd gerechtigd wederpartij tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren dan wel zekerheid voor nakoming door wederpartij te verlangen.

14.5 – Bij niet (tijdige) betaling zal wederpartij zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, in verzuim zijn.

14.6 – Indien wederpartij in verzuim is, is wederpartij over het verschuldigde een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2 % per jaar. Tevens is wederpartij alsdan incassokosten verschuldigd. Deze bedragen 15% over het door wederpartij verschuldigde met een minimum van Euro 250,– (tweehonderdvijftig Euro).

14.7 – Indien Krieken.net kosten heeft moeten maken, welke kosten Krieken.net in redelijkheid kon maken, die uitgaan boven de in het voorgaande lid weergegeven incassokosten, dient wederpartij ook deze kosten aan Krieken.net te betalen.

Artikel 15 Duur van een overeenkomst

15.1 – Een overeenkomst voor betaalde diensten wordt, tenzij anders vermeld, aangegaan voor een periode van bepaalde tijd van twaalf maanden en, behoudens opzegging, telkenmale van rechtswege met de periode waarvoor deze aanvankelijk is aangegaan verlengd. Een al dan niet verlengde overeenkomst voor bepaalde tijd kan door wederpartij en door Krieken.net slechts worden opgezegd tegen het einde van de al dan niet verlengde looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Wederpartij kan uitsluitend per aangetekende brief opzeggen. Krieken.net kan schriftelijk opzeggen. De overeenkomst wordt voor gratis diensten, in plaats van voor een periode van twaalf maanden, aangegaan voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van een maand, waarbij de opzegging vormvrij kan geschieden.

15.2 – Een overeenkomst voor betaalde diensten voor onbepaalde tijd kan door wederpartij en door Krieken.net slechts worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Wederpartij kan uitsluitend per aangetekende brief opzeggen. Krieken.net kan schriftelijk opzeggen. Indien wederpartij een vergoeding betaalt over een periode die groter is dan drie maanden, is wederpartij niet gerechtigd tot restitutie van het reeds betaalde en/of tot korting op het nog verschuldigde.

15.3 – In afwijking tot hetgeen is bepaald in artikel 15.1, geldt voor consumenten, zijnde particuliere personen die niet beroeps- of bedrijfsmatig contracten sluiten, een opzegtermijn van 30 dagen. Indien wederpartij gedurende het verlengde jaarcontract zijn contract wenst te beëindigen, dan is wederpartij een pro-rato vergoeding verschuldigd. Dit artikel geldt niet wanneer wederpartij de verlening expliciet heeft geaccordeerd.

Artikel 16 Wijziging voorwaarden

Krieken.net is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. Krieken.net zal de gewijzigde voorwaarden tenminste een maand voordat deze in werking treden op zijn website publiceren en Krieken.net zal het voornemen wijzigingen aan te brengen per email of brief aan wederpartij meedelen. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden. Wederpartij is uitsluitend gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de dag dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden indien de gewijzigde voorwaarden een verslechtering van de positie van de wederpartij inhouden.

Artikel 17 Opschorting

Iedere tekortkoming van wederpartij geeft Krieken.net het recht zijn verbintenissen op te schorten of hetgeen wederpartij door middel van zijn diensten openbaar maakt te blokkeren. Tevens zullen in die situatie voor die periode de gebruiksrechten van wederpartij zijn opgeschort. Wederpartij dient ook gedurende de periode dat Krieken.net zijn rechten in de vorige volzin opgenomen uitoefent, zijn verbintenissen na te komen.

Artikel 18 Ontbinding

18.1 – Krieken.net kan deze overeenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst wanneer:

  • het faillissement van de wederpartij wordt uitgesproken
  • wederpartij surseance van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit wordt verleend
  • wederpartij door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest
  • Krieken.net gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van wederpartij (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen.

18.2 – Door de ontbinding worden de vorderingen van Krieken.net terstond opeisbaar en vervallen de verleende gebruiksrechten.

Artikel 19 Overdraagbaarheid

19.1 – De rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst kunnen door wederpartij niet aan een derde worden geleverd of overgedragen.

19.2 – Krieken.net is gerechtigd de rechten en plichten uit een overeenkomst over te dragen aan een derde partij onder de voorwaarde dat hetzij Krieken.net naast die derde zelf aansprakelijk blijft voor nakoming van de verbintenissen uit die overeenkomst, hetzij de overdracht geschiedt in het kader van de overgang van de door Krieken.net gedreven onderneming.

Artikel 20 Overmacht

20.1 – Indien Krieken.net al dan niet tijdelijk aan een wezenlijk deel van zijn verplichtingen niet kan voldoen en indien dit niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet of in het verkeer gelden opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder hier onder meer wordt verstaan dat dit voortvloeit uit ziekte en/of afwezigheid van voor de levering van diensten cruciale medewerkers, apparatuur of faciliteiten, waaronder telecommunicatiefaciliteiten, of voortvloeit uit stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, molest en dergelijke, is ieder der partijen indien deze toestand tenminste 14 dagen voortduurt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij gerechtigd is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.

20.2 – Indien Krieken.net ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is hij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 21 Bewijs

21.1 – De logfiles en de overige al dan niet elektronische administratie van Krieken.net leveren volledig bewijs op van de stellingen van Krieken.net, behoudens tegenbewijs.

21.2 – Onder “schriftelijk” wordt in deze voorwaarden ook “in de vorm van elektronische tekst” verstaan.

Artikel 22 Onverbindendheid

Indien een of meer bepalingen van deze overeenkomst onverbindend zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.

Artikel 23 Rechts- en forumkeuze

23.1 – Op de (rechts)verhouding tussen Krieken.net en wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

23.2 – Partijen zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde rechtsverhouding uitsluitend voorleggen aan de bevoegde rechter.